Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0358 0ab3 500
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
4802 6ea2 500
3216 58ee 500
Reposted frompanikea panikea viaoutoflove outoflove
5854 815d 500
0676 9714
Reposted fromnezavisan nezavisan viacats cats
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaoutoflove outoflove
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viacallmezuz callmezuz
1818 803d
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate
0548 d245 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoutoflove outoflove
6783 61b4
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viasweetchocolate sweetchocolate
Reposted fromshakeme shakeme viastoryofmylife storyofmylife
2534 b175 500
4589 4456 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaanything anything
7324 8e46 500
Reposted fromteijakool teijakool viaanything anything
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl