Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3885 6fd3 500
Reposted fromjottos jottos viasowaaa sowaaa
0563 b153
Reposted fromlaskowska laskowska viagrovly grovly
0024 517f
Reposted fromlaskowska laskowska viagrovly grovly
6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viagrovly grovly
3216 adf1 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit
Reposted fromgruetze gruetze viafupduck fupduck
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viaanything anything
3738 9789 500
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE.
— raspberryyy.soup.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viahalfinlove halfinlove
9834 5d60
Reposted from777727772 777727772 viacats cats
4603 ef42
Reposted fromniewychowana niewychowana viagrovly grovly
7483 4df3
Reposted fromniefajna niefajna viagrovly grovly

- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy,
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromyourtitle yourtitle viahalfinlove halfinlove
6395 bac3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9494 fd97
Reposted fromEtnigos Etnigos
3024 84e0 500
Reposted frommesoute mesoute viagrovly grovly
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viagrovly grovly
0792 decd
Reposted fromkarahippie karahippie viagrovly grovly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl