Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3123 4c70 500
Reposted frommiduha miduha viaune-raconteuse une-raconteuse
1251 078a
4205 839c 500
Reposted frompunisher punisher viaune-raconteuse une-raconteuse
8956 ac06 500
Reposted fromerial erial viasweetchocolate sweetchocolate
7150 f82e
5002 60f9
0026 5cb8 500
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— Chylińska
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viastoryofmylife storyofmylife
1204 84c1 500
rainy day
Reposted fromcats cats
5951 ae07
Reposted fromoutline outline viafoods foods
3353 7202 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish
6255 b7c9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
2536 c376 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
5376 db67
Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne.
— L. Unger
Reposted fromswojszlak swojszlak viayourheartbeat yourheartbeat
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
3517 640a 500
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl