Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2113 ba9c
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaanything anything
Od czasu do czasu tracimy grunt pod nogami, a wtedy ogarniają nas myśli, w które lepiej się nie zagłębiać. Miewamy je wszyscy. Każdy skrywa w głębi duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie.
— Regina Brett
Reposted fromforgivness forgivness viayourheartbeat yourheartbeat
miasto po prostu nie istnieje, kiedy
nie ma w nim ciebie. rozpadają się
dekoracje. są zgliszcza. rumowisko jest.
— Świetlicki, Uwodzenie
Reposted fromzmora zmora viayourheartbeat yourheartbeat
4845 ca94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagrovly grovly
6736 66cf 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagrovly grovly
0308 acf8 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viafupduck fupduck
7978 a08b
Reposted fromsouvenirs souvenirs viagrovly grovly
3885 6fd3 500
Reposted fromjottos jottos viasowaaa sowaaa
0563 b153
Reposted fromlaskowska laskowska viagrovly grovly
6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viagrovly grovly
Reposted fromgruetze gruetze viafupduck fupduck
9834 5d60
Reposted from4777727772 4777727772 viacats cats
4603 ef42
Reposted fromniewychowana niewychowana viagrovly grovly
6395 bac3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
4483 4ca9 500
Reposted fromkarahippie karahippie viagrovly grovly
3576 788b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagrovly grovly
5751 4c39 500
2683 7ffb
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viathenatuss thenatuss
3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viathenatuss thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl